A JOGÁSZ VÁLASZOL

2022.01.15. 14:00

Az öröklésről való lemondás

Dr. Unger Zsolt ügyvéd

Az öröklésről lemondani csak az örökhagyó életében lehet, tehát az örökhagyó halála után ezzel a joggal már nem lehet élni. Ugyanis az öröklésről lemondani az örökhagyóval kötött írásos szerződésben lehet. 

Az öröklésről való lemondás történhet ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében. Mivel szerződésről van szó, így arra is van lehetőség, hogy a felek a lemondásról szóló szerződést később módosítsák, vagy akár felbontsák. 

Az öröklésről való lemondás főszabály szerint a teljes örökrészre kiterjed, valamint a törvényes örököst megillető kötelesrészre is. Ettől a felek megállapodása eltérhet, így nem kizárt, hogy az örökös csak a hagyaték meghatározott hányada vagy egyes vagyontárgyak tekintetében mondjon le az öröklésről. A lemondás a felek eltérő megállapodásának hiányában kiterjed arra a vagyonra is, amelyet az örökhagyó a lemondás után szerzett. 

Szemben az öröklésről való lemondással, az örökséget visszautasítani csak az örökhagyó halála után lehet. 

Másik lényeges különbség, hogy a visszautasítás nem egy írásban kötött szerződés, hanem az örökös egyoldalú nyilatkozata, amelyet akár szóban is megtehet, például a hagyatéki tárgyaláson. A visszautasítás főszabály szerint csak a teljes hagyatékra vonatkozhat, egy-egy vagyontárgyat nem lehet visszautasítani. 

Viszont ha valaki a hagyaték egy részét végrendelet alapján, más részét törvény alapján örökli, akkor joga van arra, hogy az egyik vagy másik címen rá háruló örökséget külön is visszautasítsa. 

A lemondással szemben a visszautasítás esetén az örökös nem jelölhet meg kedvezményezettet, akinek a javára az örökséget visszautasítja. 

A visszautasítás következében mindig a törvény vagy a végrendelet által szabott sorban következő örökösnek kell átadni a hagyatékot, de ő is élhet a visszautasítás jogával. 

Ezek is érdekelhetik